Projekt
/
Införande och användning av socialt assisterande robotar för en etisk hållbar vård och omsorg
▶ Klart
◼ Klart

Införande och användning av socialt assisterande robotar för en etisk hållbar vård och omsorg

Forskning

Projektet ”Införande och användande av sociala robotar för praktiskt genomförbar och etiskt hållbar vård- och omsorg av äldre vuxna” undersöker möjligheterna och förutsättningarna för äldre vuxna samt vård- och omsorgspersonal att dra nytta av sociala robotar i sin vardag på vård- och omsorgsboende.

Syfte

Genom att utföra kvalitativa studier under en längre tidsperiod syftar projektet till att bidra med djupgående kunskap kring vilka önskemål och behov som personal och brukare har när det gäller tekniska hjälpmedel, och på vilket sätt tekniken kan anpassas för att kunna stötta och förbättra den dagliga verksamheten inom äldreomsorgen.

Bakgrund

Teknik framställs ofta som en potentiell lösning på situationen med en åldrande befolkning, i kombination med en förutsedd brist på vård- och omsorgspersonal. Grundat i detta utvecklas teknik baserat på antaganden kring äldre vuxnas behov och önskemål: stereotyper kring ‘äldre vuxna’ som en homogen grupp (65+) där man (något tillspetsat) föreställer sig en fragil, ensam och relativt teknikskeptisk användare. Även om denna beskrivning självklart kan stämma väl in på en del äldre vuxna, så gäller det långt ifrån alla. Ytterligare en sak som är viktigt att poängtera är att dessa (och liknande) begrepp - såsom skörhet, ensamhet, attityder gentemot teknik - kan betyda olika saker för äldre vuxna, och påverka deras vardag på olika sätt. Det här projektet utgår istället ifrån insikter producerade med hjälp av kvalitativ forskning, där äldre vuxnas själva får möjligheten att dela med sig av sina attityder, värderingar och tankar kring vad de anser utgöra en meningsfull vardag. Först när vi har skaffat oss en djupare förståelse för kontexten - äldre vuxnas vardagliga liv, i samspel med vård- och omsorgspersonal - kan vi börja fundera kring på vilket sätt, och vilken typ av, teknik som skulle kunna implementeras på ett sätt som upplevs som meningsfullt och värdigt för äldre vuxna och personal: något som är både praktiskt och som uppfyller existerande behov.

Målsättning

Projektet grundar sig i tanken att äldre vuxnas, samt vård- och omsorgspersonalens, egna upplevelser och uppfattningar bör utgöra grunden för utveckling och design av den teknik som är tänkt att användas av dem. Doktorandens mål är att få deltagarna att känna att just deras tankar och upplevelser spelar roll, och att de genom sitt deltagande kan vara med och påverka och bidra till en teknikutveckling som är anpassad efter verkliga behov och önskemål, som förhåller sig till både praktiska och meningsfulla aspekter av deras vardagliga liv. Kompetensutveckling för personalen är också ett viktigt bidrag.

Tillvägagångssätt

Doktoranden gör en deltagande observation 1-2 gånger i veckan för att observera hur det dagliga arbetet går till på avdelningen under en tidsperiod på ca tre år.

Projektteam

Verklighetslabbet Mikaela Hellstrand, doktorand KTH Sanna-Mari Annika Kuoppamäki, biträdande lektor KTH Högdalens vård- och omsorgsboende

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan