Projekt
/
Digicoach
▶ Pågående
◼ Avslutad

Digicoach

Innovation

Digicoach ska verka för en ökad användning av digitala produkter och tjänster inom äldreomsorgen med fokus på interaktion mellan äldre och personal.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla lust och lärande genom digitala lösningar som kan stötta personal i deras arbete med äldre.

Bakgrund

Inom äldreomsorgen är antalet digitala lösningar få och används primärt för dokumentation. Det behöver finnas enkla och tillgängliga digitala lösningar som kan bidra till att skapa mervärde för äldre och samtidigt fungera som en ingångsport för att öka den digitala användningen i äldreomsorgen. Verklighetslabbet driver projektet gemensamt med verksamheten på Stureby Vård och omsorgsboende.

Målsättning

Genom projektet utveckla digital kompetens i äldreomsorgen. Att koppla samman digitala lösningar som kan skapa mervärde i vardagslivet för äldre personer. Uppmuntran och inspiration till användning av digitala tjänster i den vardagliga omsorgen: - det omsorgsfulla samtalet - det vardagliga samtalet - lyssna, titta, läsa och minnas tillsammans - samverkan med Tussudden - först omsorgen och lusten

Tillvägagångssätt

Från varje enhet är en digicoach utsedd som ska agera bärare och stötta sina kollegor. Den digitala produkten är Ipad och genomförandet av implementering av dessa Ipads i verksamheten sker med tillit. Det tillitsbaserade arbetssättet bygger på att personal görs delaktiga i att skapa innehållet i varje Ipad. Regelbundna workshops med alla digicoach genomförs regelbundet. Till dessa workshop kan även externa aktörer bjudas in för att berätta om sin produkt – app.

Projektteam

Verklighetslabbet – Johan Bornebusch, Susanna Bjälevik Stureby Vård och omsorgsboende; Bitr. enhetschefer Undersköterskor

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan