Projektansökan

Denna ansökan ska på ett skissartat sätt beskriva en projektidé. Den skall vara kort och kunna tas fram på kort tid. De avsnitt som är relevanta för utredningsarbetet fylls i, övriga lämnas tomma. I undantagsfall kan ansökan behöva kompletteras med ytterligare avsnitt eller bilagor för att illustrera idén, men om idén bedöms vara intressant kommer tid att utveckla idén att finnas i senare skeden.
Inom Verklighetslabb finns möjligheter att pröva innovativa projektidéer inom vård och omsorg för äldre. Stureby Vård och Omsorgsboende är en plattform där olika projekt realiseras parallellt med den pågående verksamheten. Verklighetslabbet möjliggör förutsättningar för varje enskilt projekt. Varje ansökan prövas inom styrgruppen som även är beslutsfattande. Vid godkänd ansökan utformas planering samt genomgång av risk och konsekvens av projektet i samråd med koordinator som ansvarar för Verklighetslabb.
Varje godkänd ansökan och vid aktualiserande av projekt kommer dessa även att följas upp kontinuerligt med koordinator. Delar av information om projektet kan publiceras inom Verklighetslabbets virtuella mötesplats samt i fysiskt showroom. Styrgruppen för Verklighetslabbet förbehåller sig rätten att avbryta projekt om förutsättningar förändras och/eller påverkar pågående verksamhet negativt.

Projekt i praktiken

  1. Koordinator ansvarar för att delge information till verksamheten
  2. Projektansökan godkänns av styrgruppen
  3. Uppstartsmöte med koordinator och projektpart
  4. Screening för risk och konsekvens för projektet tillsammans med koordinator
  5. Projektbeskrivning skrivs och godkänns av alla parter

Ansökan

Beskriv övergripande hur nuläget ser ut kring er projektidé.

Beskriv hur projektet kan förbättra miljön inom de områden som projektet påverkar.

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Tack! Din ansökan har skickats in

Tyvärr gick något fel, din ansökan har inte skickats